Apply / Renew Membership WebStore Terms & Conditions

Cookies Notice

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Notice)

บททั่วไป

 

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเซียนเบสิส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (Cookies Notice) เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลคุกกี้ของบริษัทฯ

 

คุกกี้คืออะไร?

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

 

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

 

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยี
ที่ใกล้เคียง และบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯทางอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์
ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้บริษัทฯเข้าใจว่า

ผู้คนมีความสนใจอะไร

2.4 เพื่อให้บริษัทฯได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถสื่อสารบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

2.5. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เราวัดจำนวนครั้งในการเข้าชมเว็บไซต์และการตอบสนองของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจัดแสดง ช่วยในด้านการปรับปรุงเว็บไซต์

2.6. เพื่อให้บริษัทฯได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่จะดึงความสนใจของท่าน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

2.7. เพื่อให้บริษัทฯได้พัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยคุกกี้บางประเภทที่บริษัทฯใช้มีความสำคัญต่อการทำงานของบริการบนเว็บไซต์ ในขณะที่คุกกี้บาง ประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล (สถิติ) การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทฯสามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้สะดวกสบายในการใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ท่าน คุกกี้บาง ประเภทเป็นคุกกี้ที่มีอยู่ชั่วคราวซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่คุกกี้บางตัวจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการใช้งาน Local คุกกี้ ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาพร้อมกับโฆษณาในระดับท้องถิ่นต่างๆ โดยคุกกี้เหล่านี้จะหายไปเมื่อโฆษณาดังกล่าวสิ้นสุดลง

 

ในกรณีท่านไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการ
ใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์บริษัทฯ


 

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

 

 เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัทฯ (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น
 (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทฯภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ หรือร่วมธุรกิจ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุกกี้ ที่บริษัทฯใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บและระยะเวลา ดังนี้

4.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

4.2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


 

 

วิธีปิดคุกกี้

 

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก

 

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Safari

 

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

 

นโยบายฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น
หากท่านได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 

บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2565.

 

ช่องทางการติดต่อ

 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัท : บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอเซียนเบสิส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 49 อาคารเอเซียเสริมกิจ ชั้น 3 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 02-636-7960

เวลาทำการ : 09.00-18.00 น.

อีเมล : thai_member@kinokuniya.com

 

 

Join as a Kinokuniya Privilege Card member* and enjoy 10% off retail price (Books) at all Kinokuniya Thailand stores and Kinokuniya Webstore.
With an extensive collection of book and magazine titles in English, Thai, Japanese, and Chinese as well as a selective range of quality non-book gift items and more, your membership privileges definitely extend to more than just a few!
*Annual Subscription: 500 Baht 

REGULAR PRIVILEGES

  • 10% off original retail price on books and 5%off on magazines at Kinokuniya Thaiand Stores.
  • 10% off original retail price via online purchases at our webstore .